Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

JERVEN I FARE!


Sist oppdatert 28.9.09

Den norske jerven opptrer i en nordlig og i en sørlig bestand. Den sørlige bestanden er ifølge forskere truet av innavl (NINA) og et synkende antall ynglinger i sør Norge (NINA 2007). Denne bestanden er ikke levedyktig og det tilrås derfor ikke uttak av bestanden.

I et NRK program, tatt opp i Narvik distriktet ble det nylig hevdet at storvilt jegere nå løser lisens for å skyte jerv (trofe jakt) og at uten innvandring fra Sverige ville jerven vært borte fra norsk natur.
Den nordlige bestanden er også for lav til å opprettholde nødvendig genetisk variasjon over tid og er truet grunnet dette.
Myndighetene har bestemt at bestandsmålet skal være 254 jerv i hele landet, noe som er for lite til å sikre en levedyktig bestand over tid.

Fra 2008 til 2009 ble det drept 90 jerv på lovlig måte (mange unger gravd ut av hiet og drept) men det foregår en utstrakt krypskyting.
Det er beregnet at 60% av alle jervedødsfall i Norge skyldes krypskyting.

Det hevdes også at fra 2006 til 2007 var det en bestandsnedgang på hele 20%.
I 2006 stod jerven oppført på den norske Rødlisten som sterkt truet.
Det antas å være ca. 350 jerver i Norge, dette er iflg. forskere en lav bestand, men fortsatt utsteder myndighetene lisens for å skyte jerv.
I 2008 ble det tillatt å skyte jerv både fra snøscooter og fra helikopter.
Norges Naturvernforbund mener at bestanden av jerv nå er så liten at den ikke er levedyktig og krever stans i all lisensjakt på jerv.

For sesongen 2009 – 2010 er det gitt tillatelse til å drepe over 100 jerv (109) individer.

Lar du deg presse av Senterpartiet, miljøvernminister Solheim?