Informasjonsside om ulv, bjørn, gaupe og jerv.
Kjøp en fantastisk CD her!
Malerier av Jan Petter Bratsberg

BJØRNEN ER OGSÅ I FARE.


Sist oppdatert 28.9.09

Bjørnen er vårt største rovdyr og den er stort sett ufarlig for mennesker.
Intens jakt i det forrige århundre førte til at bjørnen nesten var utryddet i Norge.
Hadde det ikke vært for innvandring fra våre naboland hadde bestanden vært borte.
I dag antar man at det er ca. 100 bjørner i Norge, men det er spekulasjon.
Det er registrert mellom 1 og 6 ynglinger i året her i landet, alle ynglingene i grenseområdene mot Russland/Finnland og Sverige. Det er i grenseområdene den norske bjørnebestanden befinner seg men noen streifdyr vandrer og kan fra tid til annen befinne seg i andre deler av landet. Symptomatisk nok blir vandrende bjørner øyeblikkelig klassifisert som skadedyr og jaktlisens utstedet omgående og uten videre diskusjon.
Bjørn omfattes av Bern konvensjonen og er oppført i vedlegg II og som direkte truet på den norske Rødlisten i 2006.
Heidi Sørensen (SV) i Miljøvern Departementet legitimerer økt uttak (dvs. skyting) av Bjørn fordi hun hevder at den norske bjørnebestanden er i vekst (2009).
Flere miljøvernorganisasjoner mener at bjørnebestanden fortsatt er under det bestandsmålet Stortinget har vedtatt og at dagens uttak (skyting) ikke er forenlig med Stortingets ønske om en langsiktig overlevelse av en ynglende bjørnebestand i Norge.
Flere forskere bla. Swensson et al. (Nina 1994) konkluderer med at fellingen i Norge synes å være høyere enn hva som er beregnet som bærekraftig.
I sesongen 2008 – 2009 er 12 bjørner registret skutt elle omkommet. Krypskyting kommer i tillegg til dette. Her har men ingen sikre tall.

Dette betyr dessverre at uten innvandring fra bla. Sverige vil bjørnen høyst sannsynlig forsvinne fra norsk natur.